DOSTAWA PIEZOELEKTRYKÓW I APARATURY POMIAROWEJ

Powstaje w kontekście projektu RPZP.01.01.00-32-0001/21 - Opracowanie rozproszonego ultradźwiękowego systemu zapobiegającego porastaniu kadłubów statków, z możliwością analizy zużycia i defektów pokrycia statku

Opis Dostawa piezoelektryków i aparatury pomiarowej

Termin składania ofert 2022-06-24 15:00:00 

Planowany termin podpisania umowy 2022-07

Dane adresowe ogłoszeniodawcy ELEKTRYKA MORSKA Sp. z o.o. ul. Gdańska 36, 70-962 Szczecin NIP: 9552548999

Osoby do kontaktu
Bartłomiej Stępień
e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 2. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

ZAŁĄCZNIKI