Przetarg 3. Dostawa analizatorów i mierników

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy projektu

RPZP.01.01.00-32-0007/19 - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska

Tytuł

Dostawa analizatorów i mierników

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, jest możliwa poprzez:

1)􀀀zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:

a)􀀀wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

b)􀀀wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w jej zawarciu,

2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku:

a)􀀀gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

b)􀀀zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Sprzętu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,

c)􀀀zastąpienie Sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

2.􀀀Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.􀀀W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty.

4.􀀀Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-09-14

1. SWZ

2. formularz oferty

3. formularz cen jednostkowych

4. oświadczenie

5. wykaz dostaw

6. SWZ podpisany

Czy dopuszczalna oferta częściowa? NIE

Data opublikowania ogłoszenia 2021-09-14

Data ostatniej zmiany 2021-09-14

Termin składania ofert 2021-09-22 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy 2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień

Gdańska 36

70-952 Szczecin

NIP: 8512542122

Osoby do kontaktu

Bartłomiej Stępień

tel.: 608 659 505

e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa analizatorów i mierników

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

 NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Dostawa analizatorów i mierników

Okres gwarancji

min. 12 m-cy

Kody CPV

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj Polska

Województwo zachodniopomorskie

Powiat Szczecin

Gmina Szczecin

Miejscowość Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy asortymentu podobnego do objętego niniejszym zamówieniem o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1)􀀀Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a)􀀀aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ

b)􀀀odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c)􀀀wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe? TAK

Opis cena brutto 100%

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-09-14 - data opublikowania

-> 2021-09-22 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-09 - planowany termin podpisania umowy

ZAŁĄCZNIKI