DOSTAWA ZESPOŁÓW PRĄDOTWÓRCZYCH / DELIVERY OF DIESEL GATHERING SETS

Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.01.00-32-0007/19 - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska
Tytuł dostawa zespołów prądotwórczych / delivery of diesel gathering sets

Termin składania ofert
2022-01-27 15:00:00
Planowany termin podpisania umowy
2022-01
Dane adresowe ogłoszeniodawcy
ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień
Gdańska 36
70-952 Szczecin
NIP: 8512542122
Osoby do kontaktu
Bartłomiej Stępień
tel.: 608 659 505
e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis

1.􀀀Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:
1)􀀀Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
a)􀀀aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2.􀀀Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Documents required at the stage of submitting offers:
1) The Contractor is obliged to attach to the offer:
a) the declaration of non-exclusion valid as at the date of submission of tenders, according to the template constituting Attachement 2 to the SWZ. 2) The declaration shall be null and void, in writing, or in electronic form or in electronic form with a qualified electronic signature, or a trusted signature or a personal signature. In the case of submitting a joint offer, the above-mentioned the declaration is submitted by each of the Contractors submitting a joint offer.

ZAŁĄCZNIKI