DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH I PÓŁKOWYCH

 DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH I PÓŁKOWYCH

Powstaje w kontekście projektu RPZP.01.05.00-32-0006/20 - Budowa nowego zakładu produkcyjnego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla branży morskiej przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska Bartłomiej Stępień

Opis Dostawa i montaż systemu regałów magazynowych i półkowych

Termin składania ofert 2023-09-15

Planowany termin podpisania umowy 2023-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień, Gdańska 36, 70-952 Szczecin, NIP: 8512542122

Dane adresowe ogłoszeniodawcy Bartłomiej Stępień tel.: 608 659 505 e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Warunki, jakie musi spełniać oferent Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę: 1) który powiązany jest kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WZ, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w rozdziale 2 pkt 4) Wytycznych. 2) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); 3) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835); 4) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony Znak sprawy: RPZP.01.05.00-32-S006/20-00 – ZK 003 5 | S t r o n a w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), 2. Ponadto, Zamawiający na mocy rozporządzenia 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dokona wykluczenia podmiotów rosyjskich w rozumieniu w/w przepisów. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do konkretnego podmiotu, a także podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 1 ppkt 6-8 Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2023-09-12