BUDOWA NOWEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO - BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ORAZ URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI PRZY ULICY BLIZIŃSKIEGO W SZCZECINIE DZ. NR 8/3 OBRĘB

Powstaje w kontekście projektu RPZP.01.05.00-32-0006/20 - Budowa nowego zakładu produkcyjnego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla branży morskiej przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska Bartłomiej Stępień

Opis Budowa nowego zakładu produkcyjnego – budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym i częścią biurową oraz urządzeniami budowlanymi przy ulicy Blizińskiego w Szczecinie – dz. Nr 8/3 obręb 3039

Termin składania ofert 2022-07-31 16:00:00

Planowany termin podpisania umowy 2022-08

Dane adresowe ogłoszeniodawcy ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień ul. Gdańska 36, 70-952 Szczecin NIP: 8512542122

Osoby do kontaktu
Bartłomiej Stępień
tel.: 608 659 505 e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Lista wymaganych dokumentów Opis 1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: 1)Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także odrębne oświadczenia wstępne dotyczące tych podmiotów – w formie pisemnej, lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia wstępnego składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ww. oświadczeniem, wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. b)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; c)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i ​ miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz powinien zawierać roboty spełniające warunki, o których mowa w Dziale VII ust.2 pkt 4 „Minimalny poziom zdolności”; d)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. UWAGA: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

ZAŁĄCZNIKI

> LINK DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WYJAŚNIENIA załączniki