PRZETARG 1A. DOSTAWA ANALIZATORÓW I MIERNIKÓW


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Informacja o złożonych ofertach


RPZP.01.01.00-32-0007/19 - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska

Tytuł

Dostawa analizatorów i mierników

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, jest możliwa poprzez:

1)􀀀zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego

terminu w przypadku:

a)􀀀wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych

rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

b)􀀀wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron,

które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w jej zawarciu,

2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku:

a)􀀀gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność zmiany

sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,

b)􀀀zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Sprzętu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał

wymagania określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,

c)􀀀zastąpienie Sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym

przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w

SWZ, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Sprzętu nowszej

generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla

Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

2.􀀀Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

3.􀀀W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do

niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem

COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub

dokumenty.

4.􀀀Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3

wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany

umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-30

1. SWZ - podpisany

2. SWZ

3. formularz oferty

4. formularz cen jednostkowych

5. oświadczenie

6. wykaz dostaw

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-08-30

Data ostatniej zmiany

2021-08-30

Termin składania ofert

2021-09-07 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień

Gdańska 36

70-952 Szczecin

NIP: 8512542122

Osoby do kontaktu

Bartłomiej Stępień

tel.: 608 659 505

e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa analizatorów i mierników

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

Dostawa analizatorów i mierników

Okres gwarancji

min. 12 m-cy

Kody CPV

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

zachodniopomorskie

Powiat

Szczecin

Gmina

Szczecin

Miejscowość

Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy asortymentu podobnego do objętego

niniejszym zamówieniem o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1)􀀀Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a)􀀀aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ

b)􀀀odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

c)􀀀wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a

jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny

być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena brutto 80%

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

termin realizacji (dostawy) - 20%