Przetarg 1. DOSTAWA ANALIZATORÓW I MIERNIKÓW


Informacja o wyniku postępowania


Dotyczy projektu
RPZP.01.01.00-32-0007/19 - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska

Tytuł
Dostawa analizatorów i mierników

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, jest możliwa poprzez:

 1. zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:
  1. wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
  2. wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w jej zawarciu,
 2. zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku:
  1. gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę,
  2. zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Sprzętu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy,
  3. zastąpienie Sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.
 3. Zmiany postanowień Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 4. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty.
 5. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 3 wpływają na należyte wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Załączniki
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-08-18

 1. SWZ
 2. formularz oferty
 3. formularz cen jednostkowych
 4. oświadczenie
 5. wykaz dostaw
 6. SWZ - wersja podpisana

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE

Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-18

Data ostatniej zmiany

2021-08-18

Termin składania ofert
2021-08-26 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień
Gdańska 36
70-952 Szczecin
NIP: 8512542122

Osoby do kontaktu

Bartłomiej Stępień
tel.: 608 659 505
e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1
Dostawa analizatorów i mierników

Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
Dostawa analizatorów i mierników

Okres gwarancji
min. 12 m-cy

Kody CPV
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

Miejsca realizacji adres

Kraj
Polska

Województwo
zachodniopomorskie

Powiat
Szczecin

Gmina
Szczecin

Miejscowość
Szczecin

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
Wiedza i doświadczenie

Opis
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy asortymentu podobnego do objętego niniejszym zamówieniem o wartości co najmniej 50 000,00 PLN brutto każda

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
  1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ
  2. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzoną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
  3. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SWZ-EM2

SWZ-Z_002_000095

Zal.-1-Formularz-oferta

zal.-1a-formularz-cen-jednostkowych

Zal-2-oświadczenie

zal.-3-wykaz-dostaw