Dostawa przetwornic energoelektronicznych i filtrów/Delivery of power electronic converters and filters

Informacja o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy projektu RPZP.01.01.00-32-0007/19 - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie innowacyjnej w skali światowej technologii napędu hybrydowego opartego o prąd stały dla jednostek pływających przez przedsiębiorstwo Elektryka Morska

Tytuł Dostawa przetwornic energoelektronicznych i filtrów/Delivery of power electronic converters and filters

Zamówienia uzupełniające nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, jest możliwa poprzez: 1)zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku: a)wystąpienia okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b)wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub niezależnych od obu Stron, które skutkowały wstrzymaniem wykonywania Przedmiotu Umowy lub opóźnieniem w jej zawarciu,2) zmianę sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub obniżenie Wynagrodzenia w przypadku: a)gdy ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, b)zmiany numeru katalogowego bądź nazwy własnej Sprzętu z zastrzeżeniem, że będzie on spełniał wymagania określone w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, c) zastąpienie Sprzętu wskazanego przez Wykonawcę w Ofercie innym/innymi, o analogicznym przeznaczeniu i spełniającym/spełniającymi wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SWZ, w szczególności taka zmiana jest dopuszczalna w przypadku pojawienia się Sprzętu nowszej generacji, o lepszych parametrach, właściwościach użytkowych czy z innych przyczyn korzystniejszych dla Zamawiającego; zmiana taka nie może spowodować zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy.

2. Changing the provisions of the Agreement in relation to the content of the offer is possible through:1) change of the deadline for the performance of the Subject of the Agreement for a period corresponding to the suspension or delay of this deadline in the case of:a) the occurrence of circumstances caused by force majeure, including the occurrence of a random event caused by external factors, which could not be foreseen with certainty, in particular directly threatening the life or health of people or threatening with damage to a significant extent or actions of third parties preventing the performance of the contract, which the actions are not a consequence of the fault of either party,b) the occurrence of circumstances lying solely on the part of the Ordering Party or independent of both Parties, which resulted in the suspension of the performance of the Subject of the Agreement or a delay in its conclusion,2) a change in the method of performing the Subject of the Agreement or a reduction of the Remuneration in the event of:a) when the legal status changes in the scope related to the Agreement, which will result in the necessity to change the manner of performing the Subject of the Agreement by the Contractor,b) change of the catalog number or own name of the Equipment, with the proviso that it will meet the requirements specified in the inquiry constituting an appendix to this contract,c) replacement of the Equipment indicated by the Contractor in the Offer with another / other, with the same purpose and meeting / meeting all the requirements specified by the Ordering Party in the SWZ, in particular, such a change is allowed in the event of the appearance of a newer generation Equipment with better parameters, functional properties or other reasons more favorable to the Ordering Party; such a change may not increase the contractor's remuneration.

Załączniki Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-01 1. SWZ 2. SWZ - pdf 3. formularz oferty 4. offer form 5. oświadczenie/statement

Czy dopuszczalna oferta częściowa? NIE

Data opublikowania ogłoszenia 2021-12-01 Data ostatniej zmiany 2021-12-01

Termin składania ofert 2021-12-14 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy 2021-12

Dane adresowe ogłoszeniodawcy ELEKTRYKA MORSKA Bartłomiej Stępień Gdańska 36 70-952 Szczecin NIP: 8512542122

Osoby do kontaktu Bartłomiej Stępień tel.: 608 659 505 e-mail: bartlomiej.stepien@elektrykamorska.pl

Tytuł części 1 Dostawa przetwornic energoelektronicznych i filtrów

Czy dopuszczalne oferty wariantowe NIE Opis Dostawa przetwornic energoelektronicznych i filtrów/Delivery of power electronic converters and filters Okres gwarancji min. 12 m-cy Kody CPV 31155000-7 Falowniki 31700000-3 Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne Miejsca realizacji Kraj Polska Województwo zachodniopomorskie Powiat Szczecin Gmina Szczecin Miejscowość Szczecin adres Kraj Polska Województwo zachodniopomorskie Powiat Szczecin Gmina Szczecin Miejscowość Szczecin Warunki, jakie musi spełniać oferent Dodatkowe warunki udziału Opis 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę: 1)który powiązany jest kapitałowo z Zamawiającym, przy czym przez powiązania kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ RPO WZ, c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w rozdziale 2 pkt 4) Wytycznych2.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.1. The Ordering Party will exclude the contractor from the contract award procedure: 1) which is related to the Ordering Party by capital, whereby capital ties are understood as interrelationships between the Ordering Party or persons authorized to incur obligations on its behalf or persons performing activities on its behalf related to the preparation and conduct of the contractor selection procedure and the contractor, in particular on: a) participating in the company as a partner in a civil partnership or partnership,b) owning at least 10% of shares or stocks, unless a lower threshold does not result from legal provisions or has not been defined by the MA of the RPO WZ, c) acting as a member of the supervisory or management body, proxy, d) being married, in relationship of kinship or affinity in a straight line, kinship of the second degree or affinity in the lateral line or in relation to adoption, care or guardianship, or remaining in a relationship other than indicated in point (a). a-d if they violate the principles of competition (including the principles of spending public funds described in chapter 2 point 4) of the Guidelines2. The contractor may be excluded by the Ordering Party at any stage of the contract award procedure. Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 2.Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 1. Documents required at the stage of submitting offers:1) The Contractor is obliged to attach to the offer:a) the declaration of non-exclusion valid as at the date of submission of tenders, according to the template constituting Attachement 2 to the SWZ.2. The declaration shall be null and void, in writing, or in electronic form or in electronic form with a qualified electronic signature, or a trusted signature or a personal signature. In the case of submitting a joint offer, the above-mentioned the declaration is submitted by each of the Contractors submitting a joint offer.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe? TAK Opis cena - 100%

ZAŁĄCZNIKI